کودکان مبتلا به بیماری سرطان می توانند راحت درمان شوند

x

تاریخچه تشکیل موسسه


تاریخچه تشکیل موسسه :

موسسه خیریه ” حامی یار مهر ماندگار” با شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۲۸۰۳۱ با اخذ پروانه فعالیت از استانداری استان مرکزی در سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را در عرصه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان و خانواده ایشان به صورت رسمی آغاز کرده است.
حال آنکه از سال ۱۳۹۳ در این عرصه فعالیت های قابل توجهی را در پیشبرد اهداف تعیین شده داشته است.
این موسسه؛ خیریه، مردم نهاد، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی بوده و بر اصول امانتداری، حفظ ارزش های انسانی، صداقت و شفافیت مالی بنا گردیده است.