کودکان مبتلا به بیماری سرطان می توانند راحت درمان شوند

x

اعضای هیئت مدیره


اعضای هیئت مدیره

نام: ساره سادات

نام خانوادگی: حسینی عراقی

سمت: رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: لیسانس علوم اجتماعی و لیسانس مددکاری اجتماعی

پست الکترونیک: sareh.hoseini.a@gmail.com

اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه حامی یار از سال 1394


نام: حامد

نام خانوادگی: صوفی

سمت: عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

تحصیلات: لیسانس مهندسی شیمی

پست الکترونیک: Soufi.hamed@yahoo.com

اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه حامی یار از سال 1393


نام: امیر

نام خانوادگی: اشرفی

سمت: نایب رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی مهندسی شیمی و کارشناس ارشد جدا سازی

پست الکترونیک: –

اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه حامی یار از سال 1393


نام: گلنار سادات

نام خانوادگی: بنی جمالی

سمت: خزانه دار هیئت مدیره

تحصیلات: لیسانس و فوق لیسانس حقوق، دانشجوی دکترای حقوق

پست الکترونیک: –

اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه حامی یار از سال 1396


نام: زهرا

نام خانوادگی: منصوری

سمت: عضو هیئت مدیره

تحصیلات: فوق دیپلم

پست الکترونیک: –

اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه حامی یار از سال 1395


نام: علی

نام خانوادگی: مرادی

سمت: بازرس

تحصیلات: لیسانس زبان

پست الکترونیک: –

اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه حامی یار از سال 1396


نام: منصوره

نام خانوادگی: کاظمی

سمت: عضو علی البدل هیئت مدیره

تحصیلات: فوق دیپلم

پست الکترونیک: –

اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه حامی یار از سال 1396


نام: ملیحه

نام خانوادگی: محمدی

سمت: عضو علی البدل هیئت مدیره

تحصیلات: لیسانس زبان

پست الکترونیک: –

اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه حامی یار از سال 1396