کودکان مبتلا به بیماری سرطان می توانند راحت درمان شوند

x

اعضای هیئت مدیره


 اعضای هیئت مدیره

نام:احمد

نام خانوادگی: احمدی

سمت: رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: لیسانس مهندسی برق

پست الکترونیک: –

اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه حامی یار از سال 1396


نام: حامد

نام خانوادگی: صوفی

سمت: عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

تحصیلات: لیسانس مهندسی شیمی

پست الکترونیک: Soufi.hamed@yahoo.com

اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه حامی یار از سال 1393


نام: رضا

نام خانوادگی: عظیمی

سمت: نایب رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: لیسانس و فوق لیسانس زمین شناسی

پست الکترونیک: –

اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه حامی یار از سال 1395


نام: زهرا

نام خانوادگی: منصوری

سمت: عضو هیئت مدیره

تحصیلات: فوق دیپلم

پست الکترونیک: –

اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه حامی یار از سال 1395


نام: ملیحه

نام خانوادگی: محمدی

سمت: خزانه دار و عضو هیئت مدیره

تحصیلات: لیسانس زبان

پست الکترونیک: –

اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه حامی یار از سال 1396


نام: منصوره

نام خانوادگی: کاظمی

سمت: عضو علی البدل هیئت مدیره

تحصیلات: فوق دیپلم

پست الکترونیک: –

اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه حامی یار از سال 1396


نام: محمد

نام خانوادگی: اسدی

سمت: عضو علی البدل هیئت مدیره

تحصیلات: لیسانس مهندسی مکانیک

پست الکترونیک: –

اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه حامی یار از سال 1396


نام: مریم

نام خانوادگی: مرزبان

سمت: بازرس

تحصیلات: لیسانس گرافیک

پست الکترونیک: –

اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه حامی یار از سال 1395


نام: علی

نام خانوادگی: مرادی

سمت: علی البدل بازرس

تحصیلات: لیسانس دبیری زبان انگلیسی

پست الکترونیک: –

اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه حامی یار از سال 1395